FontViewOK 7.57

FontViewOK 7.57

Nenad Hrg – Freeware – Windows
The problem is well known: Only the written form is remembered, but the name is forgotten.
Here helps FontViewOK.
He creates a quick visual overview of all installed fonts.

The deployment is so simple, a help file is not required.

Features:
Quick overview of all fonts.
Printing with print preview function
Changeable font size, style and color

An installation of FontViewOK is not required.

New in Ver.1.12 03.02.2008
English translation

New in Ver.1.11 22.01.2008
1. Name change: FontView to FontViewOK.
2. Functionable under Windows Vista.
3. New features: printing with print preview.
4. Dual font preview for quick comparisons.
5. Changeable font color

The help file is not necessary, I hope you will understand ;) !

Tổng quan

FontViewOK là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Nenad Hrg.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của FontViewOK là 7.57, phát hành vào ngày 30/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/02/2008.

FontViewOK đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

FontViewOK Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FontViewOK!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có FontViewOK cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản